x 

Košík je prázdny
Prihlásiť
Zaregistrovať


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.topvyrobky.sk môže uskutočniť fyzická osoba - nepodnikateľ za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

OBJEDNÁVANIE

1. Tovar môže kupujúci na stránke www.topvyrobky.sk objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail. Kupujúci zodpovedá za to, že uvedené údaje sú správne a aktuálne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby objednávky spôsobené uvedením nesprávnych alebo neaktuálnych údajov v objednávke.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúcemu bude na zadanú e-mailovú adresu zaslaný automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
1. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom na adrese info@topvyrobky.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

DODACIE LEHOTY

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru max. 14 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V tomto prípade sa poštovné platí iba raz.

CENA

1.Cena produktu je uvedená pri zobrazení produktu na internetovej stránke www.topvyrobky.sk. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod..

2.K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Cena za dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky dobierkou je 3,90 EUR v prípade platby platobnou kartou 2,90 EUR.

PLATBY

1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo platobnou kartou na účet predávajúceho.

2. Platba je možná iba v EUR.

3. Elektronickú faktúru posiela predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke.

DORUČENIE TOVARU

1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prepravnou spoločnosťou GLS v rámci Slovenskej republiky.

2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky s prepravnou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Záruka vrátenia tovaru sa nevzťahuje na produkty osobnej hygieny.

2. Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený, čistý,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie,...), v pôvodnom obale.  

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.                                       

4. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1., je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu info@topvyrobky.sk so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať vhodne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

Morton Expedit Plus s.r.o

Námestie sv. Imricha 923/21

943 01 Štúrovo


c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

5. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

6. Po splnení podmienok podľa bodov 1. až 4. a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.

7. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1. až 4. nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním a na produkty osobnej hygieny.

4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

5. POSTUP REKLAMÁCIE:

5.1. Čo najskôr nás informovať emailom na adresu info@topvyrobky.sk, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Vhodné je tiež priloženie fotografií dokumentujúcich vadu.
5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho:

Morton Expedit Plus s.r.o

Námestie sv. Imricha 923/21

943 01 Štúrovo

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. O reklamácii informuje kupujúci predávajúceho písomnou formou e-mailom info@topvyrobky.sk. Pre prípad reklamácie je potrebné predložiť faktúru alebo jej kópiu v elektronickej forme. Kupujúci pri reklamácii čo najpresnejšie popíše závadu na tovare. Následne sa predávajúci s kupujúcim dohodne na ďalšom postupe riešenia reklamácie.

2. V prípade zaslania reklamovaného tovaru predajcovi je potrebné spísať reklamačný list, obsahom ktorého je presný popis reklamovaného tovaru, identifikačné údaje kupujúceho, číslo dokladu, na ktorom bol reklamovaný predmet fakturovaný, presný popis závady. Kupujúci zasiela reklamovaný tovar formou balíka alebo listu.

3. Za prípadnú stratu zásielky s reklamovaným tovarom zodpovedá odosielateľ, t.j. ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od kupujúceho k predávajúcemu, stratu znáša kupujúci. Ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od predávajúceho ku kupujúcemu, stratu znáša predávajúci.

4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

7. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou..

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Alternatívne riešenie sporov:

V súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z. Z. o alternatívných riešení sporov, prípadne spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva - www.mhsr.sk. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na info@topvyrobky.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je SAD Logisztikai és Online Média Kft. IČO: 13-09-190878 so sídlom Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

          adresa: Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary

          email: info@topvyrobky.sk

          telefón: +36 1 255 0222

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Bakos Dániel, Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary, email: hello@plemax-group.com.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.