Produkt
Kategórie
 • Doprava a platba
 • Záruka vrátenia
 • Otázky a odpovede
 • Zákaznícky servis
 • Bezárás

  Všeobecné obchodné podmienky

   

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  Úvodné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to na jednej strane spoločnosťou SAD Logisztikai és Online Média Kft., Egyenlőség utca 43, 2461 Tárnok, Hungary, IČO: 13-09-190878, DIČ: 25130128-2-13, IČ DPH: HU25130128, zapísaná v obchodnom registri Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapešť, e-mailová adresa: korešpondenčná adresa: Plemax Group s.r.o Námestie sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej kupujúcim - spotrebiteľom - priamy spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“).

  2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

  3. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a nevzťahujú sa naňho ustanovenia týchto VOP ani právnych predpisov týkajúce sa spotrebiteľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

  4. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

  Objednávka a kúpna zmluva

  1. Objednávka. Kupujúci uskutoční objednávku tovaru predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovej stránke predávajúceho www.topvyrobky.sk („internetová stránka“). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú. Kupujúci vyhlasuje, že pred uskutočnením objednávky sa oboznámil s týmito VOP. Odoslaním objednávky kupujúci tieto VOP predávajúceho bez výhrad prijíma a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  2. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovú stránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

  3. Prijatie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Prijatím objednávky je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení považovaná za zmluvu uzavieranú na diaľku.

  4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť ním prijatú objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v prípadoch:

  a) ak sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

  b) z iných prevádzkových dôvodov na strane predávajúceho,

  c) sa zmenila cena tovaru z dôvodov na strane dodávateľa tovaru, alebo

  d) zverejnená cena tovaru bola chybná.

  V prípade zmeny ceny má právo odstúpiť od zmluvy aj kupujúci.

  Dodanie tovaru a dodacie podmienky

  1. Dodacie lehoty sa líšia podľa druhu tovaru. Termín dodania tovaru, ktorý má predávajúci skladom, je vo všeobecnosti 3-4 pracovné dni odo dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Termín dodania tovaru, ktorý je skladom u externého dodávateľa, je vo všeobecnosti 6-7 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O presnom termíne dodania tovaru bude kupujúci informovaný kuriérskou službou prostredníctvom SMS správy alebo emailu.

  2. V prípade nedostupnosti tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom.

  3. Spôsob dodania si zvolí kupujúci pri odoslaní objednávky. Detailné informácie spôsoboch dodania a o cene za jednotlivé spôsoby dodania sú uvedené na internetovej stránke. Výška nákladov na dodanie tovaru bude vždy oznámená kupujúcemu pred zaslaním objednávky.

  Cena a platobné podmienky

  1. Cena tovaru uvedená na internetovej stránke je aktuálna a platná. Cena je konečná, ktoré musí kupujúci pre nadobudnutie tovaru zaplatiť, okrem ceny za dopravu tovaru, ceny za spôsob platby a pod., o ktorých bude kupujúci predávajúcim informovaný vždy vopred pred zaslaním objednávky.

  2. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

  3. Akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

  4. Ceny uvedené na internetovej stránke môžu podliehať zmenám, predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, a to z akéhokoľvek dôvodu, a to aj bez oznámenia. Cena tovaru v čase objednávky je platná a záväzná v prípade prijatia objednávky predávajúcim.

  5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

  6. Spôsob platby si zvolí kupujúci pri odoslaní objednávky. Detailné informácie o cene za jednotlivé spôsoby platby sú uvedené na internetovej stránke. Výška nákladov pri jednotlivých spôsoboch platby bude vždy oznámená kupujúcemu pred zaslaním objednávky. Objednávku je možné zaplatiť:

  a) dobierkou,

  b) platobnou kartou - Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

  Prevzatie tovaru

  1. Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním poverená osoba.

  2. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať stav zásielky a tovaru. V prípade zistenia existencie poškodenia zásielky odporúčame so zástupcom dopravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamovaných vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

  3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je kupujúci povinný okamžite oznámiť e-mailom na adresu , odporúčame spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

  4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne dodania a na adrese uvedenej v objednávke. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

  Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

  1. Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe zákona č. 102/2014 bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, okrem prípadov uvedených v zákone, podľa ktorých odstúpenie od zmluvy možné nie je. Lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom zaslaným na adresu . Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

  2. Tovar je potrebné zaslať späť na adresu: Plemax Group s.r.o., Námestie sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade balíkov nad 10 kg je potrebné zaslať na adresu: SAD Logisztikai és Online Média Kft., Ady Endre utca 24., 2462 Martonvásár, Hungary. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle najneskôr v 14. deň odo dňa prevzatia tovaru. Tovar odporúčame zaslať doporučene (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

  3. Tovar musí kupujúci vrátiť úplný, to znamená vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, nepoužívaný a vrátane originálneho obalu. Kupujúci je povinný tovar zabaliť tak, aby pri jeho preprave späť k predávajúcemu nedošlo k jeho poškodeniu. Originálny obal nesmie byť popísaný a polepený. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Kupujúci nesmie vrátiť tovar formou dobierky, takto vrátený tovar nebude prijatý a bude predávajúcim odmietnutý a vrátený ako nedoručený späť kupujúcemu.

  4. Kupujúci nemôže podľa zákona č. 102/2014 odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k plnému poskytnutiu služby,

  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  5. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  6. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

  7. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

  Zodpovednosť za vady a reklamácie

  1. Povinnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť. Ak kupujúci zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie a užívať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

  2. Záruka. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch k tovaru, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre spotrebiteľa minimálne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

  3. Zodpovednosť predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo, pre ktorý sa tovar obvykle používa. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

  a) si kupujúci vadu spôsobil sám,

  b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava,

  c) reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

  d) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru alebo záručnej doby,

  e) spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby do tovaru alebo jeho súčasti,

  f) spôsobené živelnou pohromou a vonkajšími vplyvmi alebo nešetrným zaobchádzaním (napr. pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodením tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu) alebo opotrebením spôsobeným obvyklým používaním.

  4. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča emailom oznámiť predávajúcemu vady tovaru a spôsob ich prejavenia. Na základe týchto informácií predávajúci odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste a v týchto VOP (ak nie je v záručnom liste uvedené inak). Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom na  alebo poštou na adrese Plemax Group s.r.o., Námestie sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo. Pri uplatnení reklamácie odporúčame doručiť reklamovaný tovar čistý (Ak zákazník doručí tovar na reklamáciu špinavý alebo znečistený, reklamácia môže byť z hygienických príčin odôvodnene zamietnutá.),kompletný, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení a kúpe tovaru,  pokiaľ je to možné v originálnom balení. Odporúčame Vám tovar poslať doporučene. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá a budú kupujúcemu vrátené ako nedoručené späť. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

  a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a

  b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

  5. Spôsob riešenia reklamácie. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  6. Reklamačný list a doklad o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie (reklamačný list - s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený), a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný e-mailom.

  7. Odstrániteľné vady: Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  8. Neodstrániteľné vady: Ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  9. Plynutie záručnej doby. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

  Alternatívne riešenie sporov a spotrebiteľský dozor

  1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@thegadgetshop.cz), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Viac informácií k alternatívnemu riešeniu sporov: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia pltnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke, ak predávajúci neuvedie inak. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

  3. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke https://topvyrobky.sk/ alebo emailom na .

  4. Tieto VOP sú platné a účinné od 25.05.2018 a rušia všetky predchádzajúce VOP v znení ich neskorších zmien a doplnení.

   

  Orgán dozoru:

  Ústredný inšpektorát
  Slovenskej obchodnej inšpekcie  
  P. O. BOX 29
  Bajkalská 21/A
  827 99  Bratislava

  https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

  Podmienky ochrany osobných údajov

  I.

  Základné ustanovenie

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je SAD Logisztikai és Online Média Kft. IČO: 13-09-190878 so sídlom Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

            adresa: Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary

            email:

            telefón: +36 1 255 0222

  1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Bakos Dániel, Egyenlőség u. 43, 2461 Tárnok, Hungary, email: hello@plemax-group.com.

   

  II.

  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

   

  III.

  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  1. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
  1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

  IV.

  Doba uchovávania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

   

  V.

  Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.
  1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

   

  VI.

  Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
  1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  VII.

  Podmienky zabezpečení osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

   

  VIII.

  Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

   

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

  Chcete kúpiť lacnejšie?

  Prihláste sa k odberu noviniek a získajte informácie o zľavách z prvej ruky!